Ajudes per alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu pel curs acadèmic 22-23 El passat 18 de maig, es va publicar al BOE l’extracte de la resolució de la convocatòria d’ajudes per alumnat amb necessitats específiques: 
Extracto de la Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo para el curso académico 2022-2023
Podran sol·licitar les ajudes els alumnes que no superin una determinada renda i/o patrimoni familiar i que presentin necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta o trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials i que es trobin cursant en centre específic, en unitat d'educació especial de centre ordinari o en centre ordinari que escolaritzi alumnes que presenten necessitats educatives especials, algun dels nivells educatius no universitaris. Així mateix, podran sol·licitar les ajudes els alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista i els alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats.  
Presentació de les sol·licituds: del 19 de maig al 30 de setembre de 2022