Equip EVICE

                                    QUI FORMA PART DE L’EQUIP EVICE DEL COR DE MARIA SANT JOSEP?

 

                                             Coordinadora EVICE                                    Marina Martí 

                                             Representant Ed. Infantil                            Cristina Comas

                                             Representant Ed. Primària                         Anna  Oller

                                             Representant d’ESO                                      Pilar Giró

                                             Representant d’equip directiu                    Cristina Carrión

 

                                                    Objectius generals

 

L’equip EVICE és el responsable de la programació i dels aspectes de l’acció educativa que es relacionen amb la formació, vivència i orientació cristiana dels alumnes, i col·labora en l’animació pastoral del conjunt de la 

comunitat Educativa. En aquest sentit l’Equip de Pastoral assumeix els següents objectius generals:

 

 Donar un sentit religiós i una dimensió transcendent a les activitats que es realitzin al llarg del curs.

 

 Treballar des de l’àmbit de la Pastoral l’objectiu general d’escola.

 

 Afavorir la formació contínua dins dels aspectes relacionats amb la Pastoral de l'escola.

 

 Potenciar un itinerari d'educació en la fe des de l’àmbit escolar, així com des de l’extraescolar, mitjançant la catequesi de 1ª Comunió...

 

 Donar un nou impuls a l'anunci de l'Evangeli i la celebració de la fe.

 

 Vetllar per les programacions de les classes de religió de tota l'escola.

 

 Promoure activitats que ajudin a crear una sensibilitat cap als altres.

 

Valors treballats

 - La igualtat.

- L´autonomia

- L´empatia

- La paritat.

- El respecte.

- La fraternitat.

- La civilitat.

- L’hospitalitat.

- El diàleg.

- El perdó.

- La dignitat.

- La felicitat.

- L´esforç

- La responsabilitat

- La solidaritat

- L´esperit crític

- La justícia

- La iniciativa i creixement personal.

Com ho fem

- Facilitant espais de convivència i d’entesa per afavorir el treball cooperatiu.

- Afavorint el diàleg com a instrument d’apropament als altres per crear nous vincles  i restablir els trencats.

- Utilitzant la mediació com a recurs per resoldre situacions de menyspreu, ridiculitzacions, comentaris ofensius, ironies i d’altres.

- Recuperant els espais de reflexió, com una forma de coneixement d’un mateix. 

 - Utilitzant un llenguatge inclusiu.