El programa d’innovació pedagògica del Departament d’Educació  Avancem: Ensenyament i Aprenentatge integrat de les llengües  té com a finalitat dotar el nostre alumnat d’una competència plurilingüe sòlida que afavoreixi  el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral.

 

D’altra banda, fomenta un ensenyament de les llengües competencial, que parteixi del consens i la cooperació entre el professorat de llengua i que promogui el disseny de projectes d’aula en què participen diverses llengües.

 

El Departament va otorgar a la nostra escola el projecte Avancem per als cursos 2021-22, 2022-23 i 2023-24, i s’aplica de 4t de Primària a 4t d’ESO, cosa que afavoreix molt la coordinació vertical i el seguiment del projecte durant molts cursos escolars. Les llengües que s’hi treballen són català, castellà, anglès i francès, en les quals es treballen projectes amb temes d’interès per als alumnes i vinculats amb la seva vida real.

 

Tot el professorat que imparteix llengua de 4t de pri a 4t d’ESO ha rebut 16 hores de formació durant els dos primers cursos d’Avancem. A banda, l’escola té un equip impulsor Avancem, format per tres docents, que lidera, dinamitza i supervisa que els projectes i acords es mantinguin i s’incrementin, per poder assegurar la continuïtat del programa.