Durant aquest curs, la junta directiva de l´AMPA està formada per :

                                                                                                                                       Presidenta :  Ingrid Schuvab

                                                                                                                                       Secretària :  Mònica Bussot

                                                                                                                                       Tresorera :   Sònia Molinas