PERFIL DE SORTIDA D’ALUMNE/A DE LA FUNDACIÓ COR DE MARIA-SANT JOSEP CAPACITATSCOM VOLEM QUE SURTI UN ALUMNE/A A 4t ESO

 

Compromís social

 Compromès amb la societat de manera activa i autònoma.

 

Arrelament al país

Amb coneixement i respecte vers els trets fonamentals de la cultura catalana dins un ambient intercultural.

 

Educació integral

Amb una educació integral: desenvolupant el seu potencial emocional, intel·lectual i espiritual al màxim possible.

 

Assoliment d’un bon nivell acadèmic

Amb un nivell acadèmic alt: la majoria d’alumnes (més de la meitat) tingui una mitjana acadèmica final de 4t d’ESO igual o superior a 7.

 

Ús de les llengües estrangeres

Anglès: amb un nivell acadèmic alt: la majoria d’alumnes (més de la meitat) tingui una mitjana acadèmica final de 4t d’ESO igual o superior a 7.

 

Francès: la majoria d’alumnes de Ciències i Manipulatiu (més de la meitat) tingui una mitjana acadèmica igual o superior a 5. La majoria d’alumnes  de Lletres (més de la meitat) tingui una mitjana acadèmica final de 4t d’ESO igual o superior a 7.

 

 

Ús de les TIC

Amb domini de les TIC en l’àmbit acadèmic i en el personal, fent-ne un bon ús.

 

 

Treball amb l’esforç com a base

Conscient que l’esforç és una virtut necessària a la vida per obtenir resultats positius i ser més lliure.

 

Responsabilitat

Responsable: amb consciència d’allò que li pertoca i amb constància per encarregar-se’n fins al final.

 

Autonomia i iniciativa

Autònom i amb iniciativa per ser emprenedor, sabent buscar i utilitzar la informació i els mitjans que té a l’abast per realitzar qualsevol tasca adequada a la seva edat.

 

Esperit crític

Crític amb la informació, sabent-la qüestionar i contrastar de manera adequada a la seva edat.

 

Flexibilitat/adaptabilitat

 

Flexible als canvis que van esdevenint al llarg de la seva vida, fins i tot quan això li suposi un esforç.

 

Ús de la llibertat personal

Sabent fer ús de la seva llibertat personal, essent autònom, emprenedor i tenint iniciativa, sempre reconeixent la llibertat dels altres.

 

Respecte i tolerància

Respectuós i tolerant, convivint de manera fraterna amb els altres i  tenint cura del medi ambient.

 

Habilitats socials i resolució pacífica de conflictes

Amb les habilitats socials integrades, que l’ajudin a resoldre els conflictes de manera pacífica: bona autoestima, coneixements dels altres i relacions assertives.

 

Vivència de la Fe adaptant-la a la vida personal

Reconeixent els valors cristians i aplicant-los a la seva vida quotidiana, sempre respectant qualsevol altra confessió.

 

Consciència moral i valors virtuosos

Amb consciència moral, que es materialitzi en l’adquisició d’uns valors virtuosos.