El Patronat de la Fundació Cor de Maria - Sant Josep

 

La institució titular de les nostres escoles és la FUNDACIÓ COR DE MARIA – SANT JOSEP de Sant Feliu de Guíxols. Com a tal, defineix la identitat i l’estil educatiu del centre, i en té la responsabilitat última davant la societat, l’administració educativa, els pares i les mares d’alumnes, el professorat i el personal d’administració i serveis.

La Fundació es va crear l´any 2005 i és la titular del Centre Educatiu Cor de Maria i del Centre Educatiu Sant Josep de Sant Feliu de Guíxols. Anualment el Patronat de dita fundació ret comptes a les entitats titulars cofundadores de la Fundació: el Bisbat de Girona i les Missioneres del Cor de Maria. 

Aquesta fundació està regida per un Patronat format per les següents persones :

Excel·lentíssim Sr. Bisbe de Girona, Francesc Pardo

Sr. Nemesio Rocamora

Sr. Pere Micaló

Sr. Pere Pórtulas

Sr. Jordi Forest

Sra. Susanna Pueyo

Sr. Enric Sala

Sr. Lluís Nadal

Aquest patronat es reuneix periòdicament en els nostres centres educatius, pren les mesures directives necessàries i supervisa el correcte funcionament administratiu, pedagògic i pastoral dels centres.