Caràcter Propi 

 

1. IDEARI DE CENTRE

Les escoles Cor de Maria  i Sant Josep tenen com a titular la Fundació Cor de Maria-Sant Josep.

Aquests centres educatius són d’iniciativa privada amb una ideologia cristiana, que té la finalitat de promoure el ple desenvolupament de la personalitat dels alumnes, amb una educació integral.

Els trets bàsics que orienten l’actuació educativa  en els nostres centres són els següents:

           -Manifestem clarament que la nostra escola és cristiana.

            -Professem una educació des de la fe i per la fe.

            -Treballem per una educació integral al servei de la persona.

      -Volem una educació oberta a la trascendència. Aquesta dimensió s’encarna cultural i històricament en el fet religiós, que té el seu àmbit concret d’estudi en l’àrea de religió. Aquesta àrea s’imparteix en un marc de respecte i llibertat, fent especial èmfasi en la dimensió cultural i en les vivències del fet religiós, de manera que susciti interrogants que afavoreixen una síntesi entre fe, cultura i vida.

 

2. EL NOSTRE ESTIL EDUCATIU

Donem un valor essencial a la presència de l’educador dins del procés de maduració de l’alumne; presència que és proximitat, acompanyament i abnegació personal.

Intentem una educació personal que acompanyi a cada alumne segons les seves necessitats.

Desenvolupem una metodologia oberta i flexible que incorpora les innovacions didàctiques que milloren la qualitat educativa.

Projectem la nostra acció educativa més enllà de l’aula, tot obrint l’escola a la vida i l’entorn.

Eduquem en els valors morals, que formen la persona dels nostres alumnes i els dóna eines per a la inserció compromesa i responsable en la societat, que haurà d’afrontar els reptes del nostre món.

 

3. VALORS QUE PRESIDEIXEN LA NOSTRA ACCIÓ EDUCATIVA

La responsabilitat personal. En el sentit del deure, d’assumir el treball com a enriquiment de la pròpia persona i com a ineludible aportació a la societat.

El sentit de la justícia. Ens referim a la col.laboració en les relacions i les estructures socials, econòmiques i polítiques, amb una profunda sensibilitat a les injustícies i una consciència de compromís en la transformació constant i positiva de la societat i del món on vivim.

La llibertat personal. En un procés de progressiva alliberació dels condicionaments interns i externs; el respecte a la llibertat dels altres, la inquietud i el rebuig davant tota manipulació i opressió de la llibertat dels individus, dels grups i dels pobles.

La visió positiva de la persona. I la visió positiva també de l’esdeveniment humà, motivant l’esperança, l’alegria i la valoració que han de ser el tarannà dels educadors i dels alumnes.

En definitiva, els valors que presideixen la nostra acció educativa són els valors i actituds que conformen el pensament cristià i els seus codis morals.

 

4. LA NOSTRA PROPOSTA PEDAGÒGICA

És una pedagogia fonamentada en l’amor, com a únic mitjà que fa possible l’educació integral.

Incorporem els nous avenços tecnològics  en el procés d'ensenyament-aprenentatge com a servei individualitzat, i com ajuda per la creativitat i la investigació educativa.

Una tasca pedagògica atenta a la identitat de cada alumne, valorant-lo i acollint-lo tal com és, tot ajudant-lo en el seu procés de maduració. L’acció pedagògica l’ha de fer créixer en la veritat i la llibertat, alhora que la seva condició de membre actiu de la societat el comprometi progressivament a una voluntat decidida d’acció a favor de la justícia, el bé comú i la convivència pacífica.

La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català, a través de la qual les alumnes i els alumnes coneixeran el patrimoni històric i cultural de Catalunya. Tot això mitjançant una instrucció adequada i un ambient apropiat.

 

5. LA COMUNITAT EDUCATIVA QUE VOLEM

L’escola vol ser una comunitat educativa que es caracteritzi per un esperit de família, clima d’alegria i sentit de festa.

Titularitat, professorat, personal d’administració i serveis, alumnes i pares i mares d’alumnes, tant a nivell personal com a nivell d’estament, esdevindran determinants per a la marxa del Centre, segons les seves capacitats i responsabilitat assumida, i d’acord amb les lleis i reglamentacions.

 

6. EL NOSTRE MODEL DE PERSONA I SOCIETAT.

La dignitat de la persona mereix tot respecte i que tots els ordenaments jurídics li reconeguin els seus drets i els deures.

La dona i l’home tenen el dret al ple desenvolupament de totes les seves dimensions espirituals i corporals i, per tant, a una educació integral.

L’ésser humà és un ser social. Per això se li deu justícia i es deu a la justícia, a la solidaritat i la fraternitat amb els homes i les dones i a la transformació perfeccionadora de la societat en què viu.

Cada ésser humà i cada societat té dret a les seves pròpies arrels i a la pròpia llengua.

Eduquem d’acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.

Presentem el missatge de l’Evangeli inserit en les situacions peculiars socioculturals, personals o de grup i ajudant a trobar-lo en la pròpia experiència de fe.

Pensem que una educació inspirada en els valors de l’Evangeli ha de/d’:

           *Educar en i per a la llibertat.

            *Educar al servei de la justícia i la solidaritat.

            *Educar per a la convivència i la pau.

            *Promoure una educació social i compromesa.

 

7. OBJECTIUS GENERALS DE L’ÀMBIT PEDAGÒGIC

-Potenciar un ensenyament actiu.

-Fomentar una educació que faci que l’alumnat pugui actuar com a ciutadans actius i participatius.

-Establir una normativa que ha de ser assumida per tota la comunitat educativa.

-Afavorir la capacitat de prendre decisions que permeti assumir-ne les conseqüències.

-Vetllar perquè tant el llenguatge com els materials utilitzats no siguin discriminatoris per ningú.

-Afavorir i fer servir el diàleg per a resoldre conflictes.

-Afavorir l’ús i la funcionalitat de la llengua catalana.

-Mostrar els elements propis de les tradicions i cultura de la nostra comunitat, respectant sempre tot allò que sigui diferent.

-Capacitar l’alumnat perquè puguin aprendre progressivament de forma autònoma, sabent cercar i utilitzar tota la informació i els medis que tenen al seu abast.

-Proporcionar els elements necessaris per poder adoptar una actitud crítica davant diferents situacions.

-Mostrar i ensenyar a viure amb actituds de respecte i tolerància, alhora que es promou la convivència i la democràcia.

-Promoure valors basats en l’Evangeli i hàbits de salut, netedat i ordre.

 

 8.Epíleg

Volem que la definició del nostre Caràcter Propi sigui un estímul i un comprimís per a tots els membres de la comunitat educativa.

La nostra proposta religiosa, tot i ser viscuda amb convicció, té sempre el caràcter d’un oferiment respectuós envers la llibertat de tots els alumnes, els professors i les famílies. Tots ells, al seu torn, es comprometen a respectar el Caràcter Propi del Centre.

Aconseguir plenament els objectius aquí continguts, exigeix que tots els membres de la comunitat educativa tinguin coneixement del Caràcter Propi del Centre, l’acceptin i l’assumeixin. L’entitat Titular facilitarà aquest coneixement i farà un seguiment del procés d’acceptació, concreció i aplicació a l’escola.

Rebutgem tota discriminació en l’admissió d’alumnes per motius de classe social, posició econòmica, creences religioses, afiliacions polítiques o qualitats humanes.

L’escola s’obre a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, defuig de qualsevol discriminació, i s’ofereix a la societat com a comunitat on tothom és acceptat, on tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat.

 

                                               La Tituralitat de la Fundació Cor de Maria-Sant Josep