Autoritzacions de Sortida


PERMISOS PER SORTIR DE L’ESCOLA

Per tal d'establir mesures de control que afavoreixen la seguretat dels alumnes del centre després de la jornada escolar, l'equip directiu ha determinat que tot l’alumnat de P3 FINS A 2n ESO (inclòs) que abandoni el centre sol o acompanyat de persones que no són el pare/mare o tutor legal, només ho podrà fer amb el permís exprés d'aquest. En cas contrari, l'alumne/a ha de romandre al centre fins que sigui recollit pels seus pares o tutors legals. No serà suficient, en cap cas, una comunicació oral al/a la tutor/a o a qualsevol altra persona del centre.   

Diferents supòsits:

1-Alumnat que habitualment surt sol del centre. En aquest cas el document adjunt es lliurarà  omplert, per a alumnes de P3 fins a 2n d’ESO (inclòs) i servirà com a una autorització permanent i vàlida per al curs escolar en vigor.

2-Alumnat que no és recollit pel pare, mare o tutor legal, però aquests autoritzen, sota la seva responsabilitat, que sigui recollit per a altres persones (familiars, altres pares d'alumnes del centre, amics, germans etc.). En aquest cas, ÉS IMPRESCINDIBLE que la persona estigui a la llista de les persones autoritzades.  Com en el cas anterior, el document adjunt es lliurarà omplert i servirà com a una autorització permanent i vàlida per al curs en vigor.

3-Alumnes que seran recollits per una altra persona que no figura a la llista de les persones autoritzades o que aquell dia excepcionalment haurien de sortir sols del centre. Només poden sortir del centre amb l'autorització pertinent (annex1). En cas contrari han de romandre al centre fins que siguin recollits per pare, mare,  tutor legal o persona autoritzada. Aquesta autorització es donarà a secretaria a l'inici de la jornada escolar.

 

EN EL SUPÒSIT D’HAVER D’ABANDONAR EL CENTRE ENMIG DE LA JORNADA ESCOLAR

 Convé evitar que els alumnes surtin durant la jornada escolar. Demanem que adapteu l’hora de recollir-los i la feu coincidir amb els moments de canvi o de final d’activitat (canvi de classe, inici/final del pati...) per tal d’evitar l’alteració de l’horari de treball de les classes.  Quan algun/a alumne/a hagi de sortir durant la jornada escolar s’ha de venir a buscar al centre i signar el registre de  recollida que es trobarà a secretaria. Només ho podrà fer el pare, la mare o tutor legal i les persones autoritzades. En el cas d’alumnes de 3r i 4t d’ESO que hagin de sortir enmig de la jornada escolar, podran sortir sols si pare/mare/tutor legal ho notifica a secretaria per escrit (Annex 2).

 No serà suficient, en cap cas, una comunicació oral al/ a la tutor/a o a qualsevol altra persona del centre).   


Autorització general per sortir sol / acompanyat

Descarga
Autorització GENERAL per tal que l´alumnat pugui sortir sol o acompanyat del centre
Autorització sortir sol-acompanyat.pdf
Documento Adobe Acrobat 234.9 KB

Autorització puntual per sortir sol / acompanyat

Descarga
Autorització PUNTUAL per tal que l´alumnat pugui sortir sol o acompanyat del centre
ANNEX 1 - Autorització puntual per sorti
Documento Adobe Acrobat 150.4 KB

Autorització puntual per sortir sol dins de l´horari escolar (3r i 4t ESO)

Descarga
Autorització PUNTUAL per tal que l´alumnat de 3r i 4t d´ESO pugui sortir sol del centre dins de l´horari escolar
ANNEX 2 - Autorització puntual- dins hor
Documento Adobe Acrobat 147.9 KB