METODOLOGIA DIDÀCTICA A L’ESO

 

La metodologia didàctica està formada per totes les decisions i actuacions que ajuden a fer arribar els continguts als alumnes, així com a desenvolupar les seves capacitats i competències.

La metodologia a l’ESO:

 

·      Combina l’explicació expositiva amb activitats pràctiques per tal que s’assoleixi el contingut treballat.

·      S’adapta el màxim possible als diferents ritmes d’aprenentatge i característiques dels alumnes.

·  Combina diferents tipus d’organització dels alumnes:  individual, gran grup, parelles, grups heterogenis, grups homogenis.

·      Fomenta la participació oral pautada dels alumnes.

·      Fomenta la realització de treballs individuals i en grup, on es posin en pràctica els continguts treballats i que ajudin a desenvolupar el treball en equip i les habilitats socials.

·      Fomenta que els alumnes facin presentacions orals amb o sense suport digital.

·      Complementa la feina a l’escola amb tasques a casa, per tal d’ajudar a fixar els aprenentatges i fomentar habilitats com l’organització personal, els hàbits d’estudi o la cerca d’informació.

·   Exercita sempre que és possible l’esperit crític, l’autonomia i la responsabilitat dels alumnes, per tal que siguin protagonistes del seu propi aprenentatge i el supervisin ells mateixos.

·      Incorpora el suport digital amb el Pla Educat 2x1, que consisteix a tenir ordinador i pantalla digital a cada aula. Les classes s’imparteixen combinant el suport de la tecnologia amb el material didàctic de paper. Alguns llibres són digitals, però no és obligatori que cada alumne disposi d’un ordinador portàtil. Sí que ha de disposar fora de l’escola d’ordinador amb connexió a internet per fer els deures.

·      A la matèria de Tecnologia, es combinen les explicacions expositives amb pràctiques manipulatives al taller de Tecnologia.

·      A la matèria d’Informàtica, l’aprenentatge es realitza de manera pràctica directament a l’aula d’Informàtica,  on cada alumne disposa d’un ordinador.

·      A les matèries de Ciències Naturals, l’aprenentatge es complementa amb pràctiques al Laboratori, on s’observa allò explicat a classe a través de l’observació  directa.

·      Les excursions i sortides a l’entorn fomenten la identificació i contextualització dels continguts treballats a les aules, a més de la convivència.


SEGUIMENT I ORIENTACIÓ DELS ALUMNES A ESO


Aquest període suposa un canvi considerable per als alumnes i una etapa molt important. Cal fer un seguiment acurat de la seva evolució acadèmica i personal. A més, al final de l’etapa hauran d’escollir diferents itineraris dins mateix de l’ESO i, al 4t curs, hauran de preinscriure’s en un altre centre per cursar els estudis postobligatoris. Són decisions molt importants i que requereixen el seguiment i l’orientació de l’alumne, treballant de manera conjunta amb la seva família.

L’acció tutorial dels alumnes la coordina el tutor de cada grup-classe, però compta amb la intervenció de la resta de professors, que treballen en la mateixa direcció, cadascú des de la seva àrea.

Intervencions d’acció tutorial:

a)   Acció tutorial amb els alumnes

                                               i.     Atenció individualitzada: sempre que cal, el tutor parla amb l’alumne de manera individual sobre la seva evolució acadèmica, hàbits d’estudi, convivència o qualsevol tema que sigui necessari tractar.

                                             ii.     Treball amb el grup. Una hora a la setmana el grup té classe de Tutoria amb el seu tutor, on es tracten temes com els hàbits d’estudi, les habilitats socials, la participació dels alumnes a l’escola (delegats i Consell Escolar), educació en valors positius o els estudis de després de l’ESO, a més de resoldre qualsevol qüestió que hagi tingut lloc durant la setmana. També dins aquesta hora de tutoria (sempre que és possible) s’hi inclouen xerrades de persones o entitats externes, que completen la formació dels alumnes:

·      Salut: drogues, primers auxilis

·      Relació: ús de les xarxes socials, maltractaments

·      Solidaritat: Càrites, Marató TV3

·      Formació: educació financera

·      Orientació acadèmica: xerrades d’antics alumnes, visites i xerrades als IES del poble

 

b)   Acció tutorial amb les famílies

                                               i.     Atenció individualitzada: el tutor entrega en mà les notes al final de cada trimestre (tres cops al curs). A més, fa arribar els informes de preavaluació (tres cops al curs). Sempre que cal, i a petició de qualsevol de les parts,  el tutor o qualsevol professor es troba amb la família per tal d’ajudar l’alumne a millorar en qualsevol aspecte.

                                             ii.     Accions col·lectives: a principi de cus hi ha una reunió de pares amb els tutors on aquests informen sobre diferents aspectes, com normativa, calendari, avaluació... A 4t d’ESO hi ha una reunió de tutors amb pares per informar sobre les sortides d’estudis després de l’ESO. Abans de cada viatge de final de curs hi ha una reunió amb els pares per tal d’explicar el pla i el funcionament de la sortida.

 

Tots els tutors i la resta de professors tenen una hora setmanal disponible per a rebre famílies.