METODOLOGIA

 

L’infant ha d’observar, explorar i manipular els diferents materials del seu entorn proper, donant lloc a formes d’elaboració personals, influenciades per la seva visió particular del món  i pel seu estat emocional, i en estreta relació amb l’evolució de les seves habilitats i competències.

 

Oferim gran varietat de materials de manera organitzada, que puguin experimentar amb la finalitat d’expressar-se, comunicar i desenvolupar la seva capacitat creadora i treballar a partir dels coneixements previs, els infants hauran de relacionar el que ja saben amb el nou contingut treballat, i poder aplicar-ho en una altra situació.

 

En una societat plena de missatges i d’informació que provenen de diferents codis, els llenguatges ajudaran a l’infant a desenvolupar una capacitat representativa multifuncional.

 

Es presentaran diverses propostes per treballar en diferents agrupaments: individual, en petit grup ( a través dels racons) i en gran grup. Considerem que la interacció amb l’altre és el motor de l’aprenentatge per l’infant.

 

Partim des d’una perspectiva globalitzadora on intervenen continguts de les tres àrees curriculars, i a més els alumnes han d’establir relacions entre les seves experiències i els nous aprenentatges, es treballa mitjançant projectes. Tenint en compte els diferents àmbits: psicomotriu, cognitiu, de relació interpersonal, d’actuació i inserció social i l’àmbit d’equilibri personal.

 

És necessari crear un ambient càlid, acollidor i segur per afavorir els aspectes afectius i de relació. La interacció amb l’altre, company i/o adult, li proporciona la possibilitat de compartir significats, de reestructurar i ampliar les seves pròpies adquisicions i d’accedir a nous coneixements.

 

Organitzem l’espai i el temps escolar tenint en compte les necessitats dels infants de 3 a 6 anys: necessitat afectiva, d’autonomia, de moviment, de socialització, fisiològiques, de descoberta, de joc, d’exploració i de coneixement, i també es consideraran les finalitats educatives que ens hem proposat.

 

El docent procurarà motivar a l’infant, escoltar-lo, establir un diàleg interactiu i potenciar la cooperació i la manifestació de sentiments i emocions.

 

Prioritzarem el procés que fa l’infant durant el seu aprenentatge. És més enriquidor el procés: les estratègies intel·lectuals i cognitives ( analitzar, observar, percebre, reconèixer, interpretar, comparar, etc), l’experimentació i les decisions que pren, que no pas el producte final.

 

 

 

                                                                    SEGUIMENT I ORIENTACIÓ A L’ALUMNAT

Vetllem pel seguiment i l’orientació de l’alumnat per fomentar un desenvolupament més òptim a nivell personal i acadèmic.

Les pràctiques educatives que duem a terme són:

a)   Reunions periòdiques amb les famílies:

1.   Reunió al juny amb les famílies de P-3.

2.   Reunions d’inici de curs.

3.   Reunions individuals amb les famílies.

4.   Reunions amb les famílies d’incorporació tardana.

b)   Una hora setmanal de tutoria per dedicar-la a les famílies

c)    La Carpeta Viatgera. Per donar informació a les famílies quan calgui.

d)   Plataforma Clickedu. Per divulgar qualsevol tipus d’informació i/o comunicació a les famílies.

e)    Comunicació diària amb les famílies. Comunicació directa tant en les entrades com en les sortides.

f)      Reunions extraordinàries. Les convoquen els tutors  a través d’un full informatiu. Són reunions col·lectives i presencials amb les famílies i a nivell de grup.

g)    Realització del superllibre a P3.

h)    Els pares de P4 vénen a explicar un conte a la classe.

i)      El protagonista de la setmana a P5.

j)      Carpeta tutorial. Recull d’informació de cada alumne/a (entrevistes, historials mèdics, fitxa general,...)

k)     Adaptació a diferents nivells:

1.- Pla d’acollida a P3: “Vine a jugar”. Primera presa de contacte amb el centre un o dos dies abans de començar el curs.

2.    Pla d’acollida a P3 : L´adaptació. Durant els primers dies de curs.

3.    Pla d’acollida del nou alumnat (P4 i P5). Flexibilitat amb l´horari.

4.    Pla d’acollida a l´alumnat d´incorporació tardana. Flexibilitat amb l´horari.