Pla d’Acollida

Cada persona és diferent i a l´escola ens agrada atendre cada alumne el millor possible i respectar el seu ritme, així com aproffitar al màxim les seves potencialitats.

  • El claustre estable, qualificat i format permet una avaluació continuada i un seguiment acurat : conèixer els alumnes, avaluar-los conjuntament, avisar la família si es veu alguna cosa especial... Sempre que cal, parlem amb la família, amb serveis externs que atenguin el nen, amb qui sigui necessari per anar plegats.
  • Des que entra a P3 fins que surt a 4t d´ESO l´alumne té una carpeta amb informació que es va acumulant al llarg dels anys per tal de poder fer un seguiment personalitzat.
  • Adaptació a P3 : "Vine a jugar" i entrada graduada la primera setmana.
  • Acollida dels alumnes de 1r d´ESO un dia abans de començar el curs.

Pla d’Atenció a la Diversitat

 

Pla d’Atenció a la Diversitat

Un dels objectius del centre és poder atendre les diferents necessitats de cada un dels nostres alumnes.

Per aquest motiu treballem amb grups flexibles i grups de reforç. Realitzem plans d’atenció individualitzada i adaptacions curriculars, per tal de garantir als alumnes l’escolarització que els sigui més adient.

 

Desdoblament de grups

Quan es tracta de matèries instrumentals com Tecnologia, Informàtica i Laboratori, que demanen grups reduïts en aules especialitzades, té molta importància poder desdoblar els alumnes en tres grups.

 

Reforç dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials

A les matèries de Català i Matemàtiques hi ha el suport d’una classe de reforç per als alumnes a  qui els costa més seguir aquestes matèries. Aquest recurs hi és a les dues etapes del centre (Primària i ESO).

Les adaptacions curriculars dels alumnes als quals cal potenciar especialment alguna capacitat en les diferents matèries, constitueixen un instrument molt útil per encaminar l’aprenentatge de l’alumne, sigui en l’entorn de la classe o del grup de reforç.

 

Garbí

És un programa de diversificació curricular per alumnes amb baixa motivació pels estudis, i amb interessos més orientats al món laboral. Aquests alumnes cursen unes quantes hores al nostre centre, que es complementen amb altres hores d´estada en una empresa de St Feliu de Guíxols.  

 

UEC

La Unitat d’Escolarització Compartida resulta una molt bona alternativa per aquells alumnes molt moguts que són incapaços de seguir la disciplina de la classe.

Els alumnes escolaritzats a la UEC cursen en dos matins les matèries bàsiques al nostre centre i la resta d’horari escolar assisteixen al centre comú (edifici Vetlladores), on desenvolupen un  aprenentatge formatiu en l’aspecte professional i de desenvolupament personal.