PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

Aquest pla emmarca totes les accions que l’escola realitza en l’àmbit de la tutoria.

La primera és l’acollida de l’alumne, que es realitza seguint el protocol  i intentant que la integració sigui el més ràpida i positiva possible.

Tutoria amb l’alumne dins del grup

Cada setmana hi ha una hora dedicada a Tutoria, on es treballen temes de convivència i valors positius, ja sigui a partir d’algun fet succeït a la vida en el centre, ja sigui a partir de les activitats destinades a treballar les habilitats socials, els valors virtuosos o la mediació.

Tutoria amb l’alumne de forma individual

Sempre que calgui, es parla amb l’alumne/a de manera individual, especialment a cicle superior de PRI i a ESO. D’aquesta manera es pot treballar de manera profunda la seva evolució personal i acadèmica. En el cas del segon cicle d’ESO, aquest contacte és molt important, ja que es treballa l’orientació de l’alumne/a.

Tutoria amb la família

A més de les vegades en què el/la tutor/a i la família es posen en contacte per parlar de notes, sempre que calgui parlen per fer un seguiment el més acurat possible de l’alumne, tant a nivell acadèmic com personal.

En tots els cursos, hi ha traspàs d’informació quan es dóna el canvi de tutor/a, al final del cicle. També en tots els cursos hi ha una carpeta de tutoria amb un espai per cada alumne/a, on s’hi guarda informació important i on es registren totes les entrevistes mantingudes amb l’alumne/a, la família i amb serveis externs.

Continguts de la tutoria

Hi ha unes pautes de treball comú, elaborades per un equip d’innovació de l’escola i acordades per l’equip docent de cada etapa (Infantil, Primària i ESO), on es recullen els valors i habilitats socials que es faran a cada curs, de manera que hi ha una programació completa dels objectius, criteris i continguts que un alumne haurà treballat un alumne al llarg de l’escolarització.

Les bases del treball a tutoria són els valors, els hàbits, l’autonomia, l’esperit crític, etc. I al final de l’etapa secundària (ESO) es posa especial èmfasi en l’orientació acadèmica de l’alumne.