Pla d’Atenció a la Diversitat

 

Pla d’Atenció a la Diversitat

Un dels objectius del centre és poder atendre les diferents necessitats de cada un dels nostres alumnes.

Per aquest motiu treballem amb grups flexibles,  grups de reforç i d’excel.lència. Realitzem plans d’atenció individualitzada i adaptacions curriculars, per tal de garantir als alumnes l’escolarització que els sigui més adient.

 

Desdoblament de grups

Quan es tracta de matèries instrumentals com Tecnologia, Informàtica i Laboratori, que demanen grups reduïts en aules especialitzades, té molta importància poder desdoblar els alumnes en tres grups.

 

Reforç dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials

A les matèries de Català i Matemàtiques hi ha el suport d’una classe de reforç per als alumnes a  qui els costa més seguir aquestes matèries. Aquest recurs hi és a les dues etapes del centre (Primària i ESO).

Les adaptacions curriculars dels alumnes als quals cal potenciar especialment alguna capacitat en les diferents matèries, constitueixen un instrument molt útil per encaminar l’aprenentatge de l’alumne, sigui en l’entorn de la classe o del grup de reforç.

 

Grups d’Excel.lència

A ESO hi ha dos grups d’alumnes avantatjats: el grup de Ciències, que coordina el professor A. Carmona i que treballa principalment la robòtica i la programació a través de Lego Education i Scratch, i el de Lletres, que gestiona el professor C.Segarra i que participa al projecte digital “El país de los estudiantes”.

 

UEC

La Unitat d’Escolarització Compartida resulta una molt bona alternativa per aquells alumnes molt moguts que són incapaços de seguir la disciplina de la classe.

Els alumnes escolaritzats a la UEC cursen en dos matins les matèries bàsiques al nostre centre i la resta d’horari escolar assisteixen al centre comú (edifici Vetlladores), on desenvolupen un  aprenentatge formatiu en l’aspecte professional i de desenvolupament personal.